Strike – Stakingsrecht

Passie voor uw werk & leven

Strike staat bij NOVV voor Staken Tot Rechtvaardigheid Integraal Krachtig Erkend is. Natuurlijk heeft strike nog tal van andere betekenissen en is dit de Engelse term voor staken maar ook alles omverwerpen bij bowling. Staken is een individueel recht maar ook een wapen (stakingswapen) waar we voorzichtig moeten mee omgaan. Als lid van NOVV ontvang je een stakervergoeding van 30 euro na 3 drie maanden lidmaatschap. (voor 2020 is er een overgangsmaatregel en ontvang je binnen de eerste 3 maanden ook al een stakersvergoeding)

Staken is een recht ! Onze stichter, die al jarenlang ervaring heeft met stakingen en acties volgde in het verleden altijd de verschillende standpunten tussen werknemers en werkgevers op om dan pas te gaan bepalen om over te gaan tot actie of niet.

Daarom willen we als NOVV  hier een extra tussenstop inbouwen om naar verzoening te werken tussen de werknemers en werkgevers. Op deze manier kan er een win-win situatie ontstaan zodat werknemers niet onnodig een loonverlies lijden. NOVV lanceerde hierbij een nieuw begrip en aanpak bij conflicten. Werkgevers en de politiek zullen dus in de toekomst kleur moeten bekennen om zo sneller conflicten te kunnen oplossen.

Meer info

  • Wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging.
  • Verdrag nr. 87 van de IAO betreffende de vakbondsvrijheid en de bescherming van het vakbondsrecht van 9 juli 1948; Verdrag nr. 98 van de IAO betreffende het recht van organisatie en collectief overleg van 1 juli 1949.
  • Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd.
  • Europees verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950.
  • Internationaal pact van de Verenigde Naties betreffende de economische, sociale en culturele rechten van 16 december 1966.
  • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
  • Hof van Cassatie, arrest van 21 december 1981.
  • Europees sociaal handvest van 3 mei 1996.
NOVV