Stress voor duizenden kandidaten die op een kandidatenlijst staan bij de vakorganisaties

16 november 2020

Contacteer ons

NOVV wenst alle kandidaten bij de sociale verkiezingen veel succes toe!

Vanaf vandaag 16 november 2020 tot en met 29 november 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun afgevaardigden waar ze voor 4 jaar het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en of/de Ondernemingsraad de belangen verdedigen van de werknemers. Natuurlijk zorgt dat bij al deze kandidaten voor een bijkomende stress tijdens deze periode.

Niet te meer omdat meer dan 50% van de kandidaten niet verkozen zal zijn en dus enkel nog op een beperkte bescherming kan rekenen. Uit ervaring weten we dat er in deze groep van kandidaten toch heel wat teleurstelling en ontevredenheid heerst.

Niet alleen het resultaat zorgt voor heel wat frustraties ook de wetenschap dat niet alle werknemers achter het gedachtengoed staan van de betrokken organisaties zorgt voor frustraties.

Dit bleek al uit een studie naar aanleiding van de politieke verkiezingen 10 jaar geleden uitgevoerd door het IPSO KU Leuven “ Vakbondsleden kiezen niet voor “eigen” kleur. Het resultaat was toen dat er 40% van alle vakbondsleden bij de verschillende organisaties toen al zijn stem uitbracht op de  Vlaamse partijen NVA en VB.

Toch veranderde er de afgelopen jaren weinig en was er geen alternatief. Vandaag echter is er NOVV die met een andere visie komt dan de bestaande organisaties. Ook de werknemers in KMO’s waar geen verkiezingen zijn worden vaak vergeten, ze hebben meestal geen afgevaardigden maar zij kunnen vandaag ook rekenen op NOVV.

Enkele cijfers;

Deze sociale verkiezingen bereiken meer dan 6000 ondernemingen. Onder onderneming moet worden verstaan, zowel ondernemingen uit de private sector met handels- of industriële finaliteit als  ondernemingen zonder winstoogmerk zoals de sociale en gezondheidsdiensten.

De sociale verkiezingen hebben tot doel ongeveer 9000 organen op te richten of te vernieuwen, meer bepaald 3000 ondernemingsraden en 6000 comités voor preventie en bescherming op het werk. (bron FOD)

Cijfergegevens van de sociale verkiezingen 2016:

  • 7.000 ondernemingen (Technische Bedrijfs Eenheid) in 2016 voor een totaal van 10.700 procedures. 129.673 beschermde kandidaten in 2016
  • 47.652 toegekende mandaten in 2016 (gewoon en plaatsvervangend)
  • Gemiddelde kosten in 2016
    In de privésector: naar schatting tussen 160 en 200 miljoen EUR
    In de ondernemingen: naar schatting tussen 10.000 en 60.000 EUR

(Bron VBO)

NOVV stelt zich dan ook de vraag of het niet beter had geweest om de sociale verkiezingen uit te stellen tot mei 2021. Dan waren het wel 5 jaar in plaats van vier jaar, toch gebeurde dit ook al in de periode 1995 – 2000.

Zolang de nieuwe overlegorganen niet geïnstalleerd zijn blijven de bestaande raden en comités functioneren.

De bestaande organisaties sloten zelfs in enkele sectoren zoals de Bouwsector akkoorden om geen kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2020 in te dienen net zoals reeds het geval was voor de sociale verkiezingen van 2016 hebben de vakbonden beloofd geen kandidatenlijsten in te dienen voor de sociale verkiezingen van 2020.

De Federale regering maakte echter een Wet ter omkadering van de alternatieve wijzen van stemming binnen Corona-context gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Publicatie: 13/11/2020

“Daarnaast moeten de gebruikelijke preventiemaatregelen in het bedrijf worden nageleefd, namelijk een mondmasker dragen, een minimale afstand van 1,5 m tussen de leden van het stembureau en de kiezers, stembureaus inrichten in ruime en goed verluchte ruimtes, de verkeersrichting naleven, alcoholgel aanbieden in de stemhokjes, waarschuwingsborden plaatsen om uitleg te herhalen enz”

Ben je nu voor of tegen, je kan er natuurlijk vragen bij stellen. Uitstellen in mei voor corona en nu in november toch laten doorgaan. Wij gaan er alvast vanuit dat het veilig zal verlopen het zijn toch verkiezingen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en hebben het vertrouwen in de werknemers dat ze dat goed zullen gaan doen.

Een laatste bedenking dat NOVV maakt is : zouden we dat geld niet beter hebben kunnen gebruiken voor de bescherming van onze werkende mensen die vandaag niet kunnen gaan werken en voor een premie voor wie vandaag in staat om onze economie en zorg draaiende te houden.

Inspraak van werknemers ; de oplossing in tijden van crisis!

Daar staat de Nieuwe Vlaamse Onafhankelijke Vakbond voor.

NOVV